سیلندر هیدرولیک SHC-A

مدل استوانه‌ای فلنج گرد ابتدای سیلندر