سیلندر هیدرولیک SHC-B

مدل استوانه‌ای فلنج گرد انتهای سیلندر