سیلندر هیدرولیک SHC-C

مدل استوانه‌ای فلنج مستطیل ابتدای سیلندر