سیلندر هیدرولیک SHC-D

مدل استوانه‌ای فلنج مستطیل انتهای سیلندر