سیلندر هیدرولیک SHC-F

مدل استوانه‌ای نصب ترینیون یا کمربندی