سیلندر هیدرولیک SHC-G

مدل استوانه‌ای نصب پایه ابتدا و انتهای سیلندر